Worksheets

3-4 tuoi1 BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ:
1. Xã hội
2. Toán
3. Màu sắc và nghệ thuật
4. Đọc

BÀI TẬP THEO KỸ NĂNG:
1. Nhận biết
2. Suy luận
3. Thứ tự
4. Nguyên nhân - kết quả
5. Phân loại
4-5.1BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ:
1. Xã hội
2. Toán
3. Màu sắc và nghệ thuật
4. Đọc

BÀI TẬP THEO KỸ NĂNG:
1. Nhận biết
2. Suy luận
3. Thứ tự
4. Nguyên nhân - kết quả
5. Phân loại
5-6 tuoi1BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ:
1. Xã hội
2. Toán
3. Màu sắc và nghệ thuật
4. Đọc

BÀI TẬP THEO KỸ NĂNG:
1. Nhận thức
2. Suy luận
3. Thứ tự
4. Nguyên nhân - kết quả
5. Phân loại