Tham khảo: Bài trắc nghiệm dự tuyển vào lớp 1 Trường Đoàn Thị Điểm năm 2010-2011

Tham khảo: Đề thi lớp 1 trường Đoàn Thị Điểm 2011 – 2012

Nối 1 ô ở hàng trên với 1 ô ở hàng dưới (có cùng số lượng):

Chọn 1 hình ở dưới (trong số 3 hình – GV chỉ) để nối vào vị trí dấu hỏi chấm (?) cho đúng:

Nối 1 hình ở trên với 1 hình ở dưới cho phù hợp:

Nối tiếp các dấu chấm để được một ngôi nhà:

Nối theo mẫu (GV chỉ vào mẫu):

Nguồn: Google.