Bài tập Tìm vật không cùng loại – Mức 3

Bé hãy tìm vật không cùng loại nhé.

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Tim-vat-khong-cung-loai-Muc-3-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Tim-vat-khong-cung-loai-Muc-3-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Tim-vat-khong-cung-loai-Muc-3-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Random Posts

Leave a Reply