Ghép tranh con châu chấu

con chau chau

Mời bé ghép các bức tranh khác nhé:

daisy1 rose sunflower pexels-photo-208251 

orange apple fruits fruits1

horse pexels-photo-169727 elephant-cub-tsavo-kenya-66898 
   snail   rooster    jellyfish

christmas  Ngôi nhà  pexels-photo-251808  city

Leave a Reply