Hoạt động Giáng sinh: Nối số liên tiếp và tô màu xe trượt tuyết

Quay về tài liệu: BTDTL18 (Các hoạt động Giáng Sinh vui vẻ).