Hoạt động Giáng sinh: Nối số và tô màu người tuyết

Quay về tài liệu: BTDTL18 (Các hoạt động Giáng Sinh vui vẻ).