Hoạt động Giáng sinh: Ghép 2 nửa phù hợp

Quay về tài liệu: BTDTL18 (Các hoạt động Giáng Sinh vui vẻ).