Hoạt động Giáng sinh: Sao chép các hình theo mẫu

Quay về tài liệu: BTDTL18 (Các hoạt động Giáng Sinh vui vẻ).