Một chiếc chai nhựa sẽ phân rã ra môi trường như thế nào?

Người lớn thường nghĩ phải giúp trẻ điều chỉnh hành vi để trẻ học bảo vệ môi trường, nhưng Bé tư duy không nghĩ vậy. Chúng tôi nghĩ, chi bằng người lớn giúp trẻ hiểu về môi trường và vai trò của những ảnh hưởng của con người, từ đó trẻ tự điều chỉnh hành vi của mình.

Vì thế, Bé tư duy xác định vai trò đồng hành cùng cha mẹ trong việc tìm kiếm tư liệu, kiến thức để hỗ trợ tốt nhất cha mẹ trong công việc khó khăn này.

Bài viết này giúp trẻ phân biệt sự khác nhau giữa phân hủy và phân rã từ hai đối tượng là chiếc lá và chiếc chai nhựa. Đây là một ví dụ rất ính động được Wildact xây dựng phục vụ cộng đồng.

Nguồn: Wildact-vn.org.

Random Posts

Leave a Reply