• betudu5bg

betudu5bg:

 • Bài tập Phân loại – Mức 4

  Mẹ xem bé làm đúng không nhé. [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/Bai-tap-phan-loại-Muc-4-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/Bai-tap-phan-loại-Muc-4-2.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/Bai-tap-phan-loại-Muc-4-3.pdf” download=”all” viewer=”google”] Xem […]

 • Bài tập Phân loại – Mức 2

  Mẹ xem bé làm đúng không nhé. [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/Bai-tap-phan-loại-Muc-2-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/Bai-tap-phan-loại-Muc-2-2.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/Bai-tap-phan-loại-Muc-2-3.pdf” download=”all” viewer=”google”] Xem […]

 • Bài tập Phân loại – Mức 1

  Mẹ xem bé làm đúng chưa nhé. [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Phan-loại-M1-4.pdf” download=”all” viewer=”google”]   [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Phan-loại-M1-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Phan-loại-M1-2-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] […]

 • Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 4

  Mẹ xem bé làm bài tập đúng chưa nhé.  [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/Bai-tap-thich-gi-can-gi-Muc-4-2.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/Bai-tap-thich-gi-can-gi-Muc-4-1-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] Xem thêm: Bài […]

 • Bài tập Tìm vật không cùng loại – Mức 3

  Bé hãy tìm vật không cùng loại nhé. [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Tim-vat-khong-cung-loai-Muc-3-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Tim-vat-khong-cung-loai-Muc-3-2.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Tim-vat-khong-cung-loai-Muc-3-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]

 • Bài tập Hình gì tiếp theo – Mức 3

  Bé chọn đúng hình để đặt vào các ô trống nhé. [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-HInh-gi-tiep-theo-Muc-3-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-HInh-gi-tiep-theo-Muc-3-2.pdf” download=”all” viewer=”google”] Xem […]

 • Bài tập Hình gì tiếp theo – mức 4

  Bé hãy điền hình/số phù hợp vào ô trống nhé. [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-HInh-gi-tiep-theo-Muc-4-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Hinh-gi-tiep-theo-Muc-4-2.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/11/bai-tap-Hinh-gi-tiep-theo-Muc-4-3.pdf” […]

 • [Bé 4-5 tuổi] Bài tập nhận biết và so sánh – Mức 2

  Mẹ xem bé đã so sánh đúng chưa nhé. [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-so-sanh-Muc-4-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-so-sanh-Muc-4-2.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-so-sanh-Muc-4-3.pdf” download=”all” […]

 • Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 3

  Bé xem trong những tình huống sau, mình cần gì nhé? [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-can-gi-Muc-3-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-can-gi-Muc-3-2.pdf” download=”all” viewer=”google”] Xem […]

 • Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 2

  Trong mỗi tình huống sau đây, bé xem họ cần gì nhé? [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-can-gi-Muc-2-1.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-can-gi-Muc-2-2.pdf” download=”all” viewer=”google”] […]