Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 2

Trong mỗi tình huống sau đây, bé xem họ cần gì nhé?

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-can-gi-Muc-2-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-can-gi-Muc-2-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-can-gi-Muc-2-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-can-gi-Muc-2-4.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/bai-tap-can-gi-Muc-2-5.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Xem thêm:

Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 1

Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 2

Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 3

Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức4

Random Posts

Leave a Reply