Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 1

Bé hãy xem trong mỗi hoàn cảnh sau mình sẽ cần đồ vật gì nhé.

Xem thêm:

Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 1

Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 2

Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức 3

Bài tập Cần gì/Thích gì – Mức4

Xem thêm: Tất cả các bài tập rèn luyện 05 kỹ năng tư duy

Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.