Bài tập Tìm vật không cùng loại – Mức 1

Mẹ hãy cùng bé tìm ra vật khác loại với các vật còn lại nhé. Mẹ hỏi bé vì sao bé lại chọn vật đó nhé.

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/X3.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/X4.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/X5.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://betuduy.vn/wp-content/uploads/2016/10/X6.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Leave a Reply