[Bé 4-5 tuổi] Bài tập ghép hình phù hợp

1 2 3 4 

Bé làm thí nghiệm.
Những nét vẽ đầu đời.

5 6 7 8 9 10 11 12

Nguồn: Tổng hợp.


Tải thêm các bải tập tại:

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 3-4 tuổi tại nhà
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-5 tuổi tại nhà
Bài tập phát triển tư duy cho trẻ 5-6 tuổi tại nhà
Please follow and like us:

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.