Phát triển tư duy toán học mức cao (2) cho trẻ tiền tiểu học: Trẻ học về số lớn

Cách xem và tải tài liệu

Tên tài liệu: Bài tập về các số lớn hơn 10
Đối tượng: Trẻ 3-6 tuổi.
Để tải tài liệu:

  1. Bài tập về các số lớn hơn 10
  2. Bài tập về hàng chục và hàng đơn vị
  3. Bài tập về số liền trước và số liền sau

Xem thêm: