Bài tập tải về

BÀI TẬP THEO 04 NHÓM KIẾN THỨC

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#81d742" tabheadcolor=”#000000" seltabcolor=”#1e73be” seltabheadcolor=”#ffffff”]
[res[restab title=”XÃ HỘI” active=”active”]

Bài tập bé sẽ cảm thấy thế nào?

Bài tập Nguyên nhân/Kết quả – Mức 1

Bài tập Nguyên nhân/Kết quả – Mức 2

Bài tập tìm gia đình – Mức 1

Bài tập cần gì/thích gì – Mức 1

Bài tập cần gì/thích gì – Mức 2

Bài tập cần gì/thích gì – Mức 3

Bài tập cần gì/thích gì  – Mức 4

Bài tập tìm vật không cùng loại – Mức 1

Bài tập tìm vật không cùng loại – Mức 2

Bài tập tìm vật không cùng loại – Mức 3

Bài tập tìm vật không cùng loại – Mức 4

[/re[/restab] [res[restab title=”TOÁN”]

Bài tập đếm – Mức 1

Bài tập đếm – Mức 2

Bài tập đếm – Mức 3

Bài tập đếm – Mức 4

Bài tập so sánh – Mức 1

Bài tập so sánh – Mức 2

Bài tập so sánh – Mức 3

Bài tập so sánh –  Mức 4

Trò chơi với que diêm

[/re[/restab] [res[restab title=”MÀU SẮC VÀ NGHỆ THUẬT”]

Bài tập xác định thứ tự vẽ đồ vật

[/re[/restab] [res[restab title=”ĐỌC”]

Flashcard cho bé – Bé vui học chữ

[/re[/restab][/restabs]


BÀI TẬP THEO 05 KỸ NĂNG

[res[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#81d742" tabheadcolor=”#000000" seltabcolor=”#1e73be” seltabheadcolor=”#ffffff”] [restab [restab title=”NHẬN BIẾT” active=”active”]style="text-align: left;">Bài tập đếm – Mức 1

Bài tập đếm – Mức 2

Bài tập đếm – Mức 3

Bài tập đếm – Mức 4

Bài tập so sánh – Mức 1

Bài tập so sánh – Mức 2

Bài tập so sánh – Mức 3

Bài tập so sánh –  Mức 4

Bài tập tìm gia đình – Mức 1

Flashcard cho bé – Bé vui học chữ

 

[/restab[/restab][restab [restab title=”SUY LUẬN”]Bài tập bé sẽ cảm thấy thế nào?

Bài tập hình gì tiếp theo – Mức 1

Bài tập hình gì tiếp theo – Mức 2

Bài tập hình gì tiếp theo – Mức 3

Bài tập hình gì tiếp theo – Mức4

          Trò chơi với que diêm

[/restab[/restab]stab [restab title=”NHÂN QUẢ”]style="text-align: left;">Bài tập Nguyên nhân/Kết quả – Mức 1

Bài tập Nguyên nhân/Kết quả – Mức 2

[/restab[/restab]stab [restab title=”THỨ TỰ”]Bài tập xác định thứ tự vẽ đồ vật

[/restab[/restab]stab [restab title=”PHÂN LOẠI”]style="text-align: left;">Bài tập cần gì/thích gì – Mức 1

Bài tập cần gì/thích gì – Mức 2

Bài tập cần gì/thích gì – Mức 3

Bài tập cần gì/thích gì  – Mức 4

Bài tập phân loại – Mức 1

Bài tập phân loại – Mức 2

Bài tập phân loại – Mức3

Bài tập tìm vật không cùng loại – Mức 1

Bài tập tìm vật không cùng loại – Mức 2

Bài tập tìm vật không cùng loại – Mức 3

Bài tập tìm vật không cùng loại – Mức 4

[/restab[/restab][/restabs] class="betud-content" data-id="1055" id="betud-913400996">