TÀI LIỆU

  1. Từ 3-4 tuổi
  2. Từ 4-5 tuổi
  3. Từ 5-6 tuổi
  4. Từ 6-7 tuổi
  1. Toán
  2. Khoa học
  3. Xã hội
  4. Chữ
  5. Màu sắc

DANH MỤC TÀI LIỆU CHI TIẾT

Tư duy số học cho trẻ mầm non
Số lượng: 100 bài
Độ tuổi: 3-5
Mã tài liệu: BTDTL01

Tư duy hình học cho trẻ mầm non
Số lượng: 100 bài
Độ tuổi: 3-5
Mã tài liệu: BTDTL02

Trẻ học về vị trí và thời gian
Số lượng: 100 bài
Độ tuổi: 3-5
Mã: BTDTL03

Tư duy hình học Mức 2
Số lượng: 100 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL04

Bài tập cộng trừ cơ bản
Số lượng: 100 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL05

Bài tập so sánh cơ bản
Số lượng: 100 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL06

Bài tập so sánh Mức 2
Số lượng: 50 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL07

Tư duy số học Mức 2: Học về số lớn
Số lượng: 50 bài
Độ tuổi: 4-6
Mã: BTDTL08

Tư duy số học Mức 3: Bài tập kết hợp các con số
Số lượng: 50 bài
Độ tuổi: 5-7
Mã: BTDTL09

Toán tư duy tổng hợp
Số lượng: 80 bài
Độ tuổi: 5-7
Mã tài liệu: BTDTL10

Trò chơi tư duy:
TÌM BÓNG
Số lượng: 250 bài
Độ tuổi: 3-7
Mã: BTDTL11

Trò chơi tư duy:
TÌM ĐƯỜNG
Số lượng: 250 bài
Độ tuổi: 3-7
Mã: BTDTL12

Trò chơi tư duy: 
TÔ MÀU TƯ DUY
Số lượng: 250 bài
Độ tuổi: 3-7 
Mã: BTDTL13

Trò chơi tư duy: 
VẼ HÌNH THEO NÉT
Số lượng: 200 mẫu
Độ tuổi: 4-8 
Mã: BTDTL14